Általános szerződési feltételek

 Muzix Group Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Általános Szerződési Feltételek
Hatályos: 2018. március 23. napjától

 

  1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

 

1.1            A Muzix Group Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-193954, adószám: 25000760-2-41, székhely: 1139 Budapest, Fáy utca 20., a továbbiakban: ”Muzix Group Kft.”) 2014. július 14. napja óta Magyarországon törvényesen működő gazdasági társaság, amely a https://muzix.hu címen elérhető honlapot (a továbbiakban: ”Honlap”) fenntartja és üzemelteti. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ”ÁSZF”) a Honlapon keresztül a Muzix Group Kft.-vel a távollévő szerződő felek által kötött szerződések szabályai szerint kötött adásvételi szerződés (a továbbiakban: ”Szerződés”) és minden más szerződés alapján szerződéses jogviszonyban lévő vevőkre (a továbbiakban: ”Vevők”) vonatkozó szabályokat tartalmazza. A Honlapra vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni a Honlap összes aloldalára. A Honlap tárhely-szolgáltatója adatai: EVOLUTIONET Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhelye: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75. cg.: 02-09-075023, e-mail cím: info@evolutionet.hu ).

 

1.2            A jelen ÁSZF hatálybalépése napja a jelen ÁSZF-nek a Honlapon történő közzétételének napja, azaz 2018. március 23. Az ÁSZF rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Vevőre vonatkoznak, és a Vevő a vonatkozó Szerződés megkötésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri, az ÁSZF-et elolvasta, az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta. Az Vevő a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszi, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a Szerződés(ek) szerves részét, elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Muzix Group Kft. jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor egyoldalúan módosítani, ugyanakkor a Muzix Group Kft. köteles biztosítani, hogy a hatályos és valamennyi korábbi ÁSZF a Honlapon folyamatosan elérhetőek legyenek. Valamennyi Szerződésre a Szerződés megkötésének napján hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

 

2.  A SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

 

2.1            A jelen ÁSZF rendelkezései valamennyi, a Muzix Group Kft. mint eladó és az Vevő (a Muzix Group Kft. és a Vevő a továbbiakban együttesen: ”Felek”) által kötött távollévők között létrejövő ingó adásvételi Szerződésekre vonatkoznak. A Szerződések keretében a Muzix Group Kft. a tulajdonában álló egy vagy több ingóság, elsősorban szórakoztató elektronikai termék (a továbbiakban: ”Termék(ek)”) tulajdonjogát ellenérték fejében adásvétel jogcímén ruházza át a Vevőre. A Muzix Group Kft. úgy nyilatkozik, hogy a Termékek jogszerű forgalmazójaként jogosult a Termékeket a Vevőnek adásvételi jogviszony keretében értékesíteni. A Muzix Group Kft. már ehelyütt is úgy nyilatkozik, hogy a Vevő részére átadásra kerülő Termékek nem képezik harmadik személy tulajdonát, a Termékek per-, teher- és igénymentes ingóságok. A Termékek a Honlapon szereplő tulajdonságai csupán tájékoztató jellegűek, a Termékek konkrét tulajdonságait a Termékekhez mellékelt használati és kezelési útmutató tartalmazza. A Muzix Group Kft. vállalja, hogy a Honlapon üzemeltetett webáruházban (továbbiakban: ”Webáruház”) részletesen feltünteti a forgalmazott Termékek nevét, leírását, lényeges jellemzőit és a Termékekről, vagy azok csomagolásáról fotót jelenít meg. A jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak a Szerződések esetleges módosításaira (a továbbiakban: ”Szerződésmódosítás”) is. A Muzix Group Kft. jogosult olyan Termékekre is szerződést kötni, amelyek a Szerződés megkötésének a pillanatában még nem képezik a Muzix Group Kft. tulajdonát (beszállítónál készleten lévő Termékek).

 

2.2            A szerződéskötés nyelve a magyar. A Felek egymással elsődlegesen írásban kötelesek kommunikálni. A jelen ÁSZF értelmezésében írásbeli kommunikációnak minősül levél formában postai úton, valamint az e-mailes úton közölt nyilatkozat. A Muzix Group Kft. kizárólag az info@muzixgroup.com e-mailcímre küldött elektronikus leveleket tekinti e-mailes kommunikációnak. A Felek megállapodnak, hogy jognyilatkozataikat – a jelen ÁSZF-benn foglalt kivétellel – kizárólag írásban, valamint a Honlapon keresztül biztosított egyéb elektronikus úton jogosultak megtenni. Ha Vevő a Szerződésben foglalt adataiban bárminemű változás következik be a Szerződés megkötése és a Termék átvétele között, azt a Vevő haladéktalanul köteles jelezni a Muzix Group Kft. felé e-mailben. A Vevő elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Muzix Group Kft. nem vállal felelősséget az adatváltozás bejelentésének elmulasztásából vagy késedelméből eredő semmilyen kárért.

 

2.3            A Szerződést jogi személy, vagy  a legalább a 16. életévét betöltött természetes személy Vevő köthet.

 

3.    A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK MENETE ÉS A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

 

3.1            A Felek a Webáruházon  keresztül kötik meg a Szerződést. A Szerződések iktatásra kerülnek, és azok írásba foglalt szerződésnek minősülnek. Szerződéskötésre regisztrációval vagy regisztráció nélkül van lehetőség, ugyanakkor a Muzix Group Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy bizonyos promóciós célú kedvezményeket csak regisztrált Vevők számára tegye lehetővé. Regisztráció útján történő szerződéskötés esetében a regisztráció során megadott adatokat a Vevő bármikor megváltoztathatja, módosíthatja vagy törölheti a Honlapon található ’Fiókom’ menüpontban. A Vevő a megvásárolni kívánt Termékeket a Webáruház felületén kattintással a kosárba helyezi. Egyes Termékek A Vevő a kosár ikonra kattintással ellenőrizheti a kosár tartalmát, illetve azt módosíthatja. A Vevő által a megrendelés során megadott személyes adatok (pl.: számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, stb.) tartalma bármikor ellenőrizhető, megváltoztatható a vásárlás során. A Vevő a számlázási és a szállítási adatok megadását követően az alábbi Termékátvételi  módok közül választhat: csomagküldés a Foxpost rendszerén keresztül, Termékátvétel Pick Pack Ponton keresztül, személyes átvétel, a Muzix Group Kft. telephelyén található üzlethelyiségében, vagy futárszolgálattal történő házhozszállítás. Ezt követően a Vevő kiválasztja a fizetési módot. A Vevő a megrendelése adatait a ’Rendelés áttekintése’ menüpont alatt ellenőrizheti és véglegesítheti. A Vevő köteles valamennyi adatát a valóságnak megfelelően megadni. A Muzix Group Kft. és a Vevő között a Szerződés a fizetési mód, a szállítási mód, valamint az adatainak megadása/ellenőrzését (szükség szerint javítását) követően a ’Rendelés elküldése’ gombra kattintással (a továbbiakban: ”Megrendelés”)jön létre. Az előző mondatban foglaltak maradéktalan teljesülésével a Szerződés a Vevő és a Muzix Group Kft. között érvényesen létrejön. A Muzix Group Kft. az elküldött Megrendelést a Megrendelés során megadott e-mail címen elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja. A Vevő tudomásul veszi, hogy az érvényesen létrejött Szerződés alapján a Feleket a jelen ÁSZF-ben és a hatályos magyar jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jogok és kötelezettségek terhelik, így különösen a Vevőt fizetési kötelezettség terheli. A Vevő akkor tud a ’Rendelés elküldése’ gombra kattintani, ha kifejezett nyilatkozatával elfogadta a jelen ÁSZF-et. A Vevő tudomásul veszi, hogy a kiválasztott fizetési és Szállítási módtól való eltérésre a későbbiek folyamán nincs lehetőség. A Vevő a Megrendelés során külföldi és belföldi szállítási címet egyaránt megadhat.. Ha a Vevő jogi személy adatait adja meg a Megrendelés során, a jogi személy minősül a Vevőnek. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt a Muzix Group Kft. jogosult törölni, kétség esetén pedig jogosult az adatok valódiságát ellenőrizni. A Muzix Group Kft. a Vevő által hibásan megadott adatok következtében a Vevőnél felmerülő többletköltségekért, illetve károkért nem felel. A Vevő által hibásan megadott adatok következtében a Muzix Group Kft.-nél felmerülő többletköltségekért, illetve károkért a Vevő felelősséggel tartozik. A Muzix Group Kft. nem tartozik felelősséggel a Vevőt ért azon károkért, amelyek abból adódnak, hogy a Vevő a jelszavát elfelejti vagy harmadik személy számára megismerhetővé teszi. A regisztráció Vevő általi törlése nem érinti a már elküldött Megrendeléseket, illetve a megkötött adásvételi jogügylete(ke)t. Regisztrált Vevő Honlapon történő bejelentkezést követően a ’Fiókom / Rendeléseim’ menüpont alatt, vagy bejelentkezés nélkül a Honlap alján található ’Rendelési Információk’ fülre kattintva tudja megtekinteni korábban leadott Megrendeléseit.

 

3.2            A Termékek vételára (a továbbiakban: ”Vételár”) magyar forintban értendő és az általános forgalmi adót (ÁFA) tartalmazza. A Vételár futárszolgálat által történő kézbesítés esetén magában foglalja a csomagolás költségét, ugyanakkor nem foglalja magába a kiszállítás költségeit (a továbbiakban: ”Kiszállítási díj”). A Kiszállítási díj összege a Termékek értékétől és a szállítási címtől függetlenül belföldön 1.500,- Ft, ugyanakkor a Muzix Group Kft. jogosult időszakosan egyes, vagy valamennyi Termékére ingyenes kiszállítást vállalni. A Kiszállítási díjjal kapcsolatos esetleges kedvezményekről a Vevő a Honlapon tájékozódhat. A Kiszállítási díj módosítására a jelen ÁSZF a Vételár módosítására vonatkozó rendelkezései értelemszerűen irányadóak. A Muzix Group Kft. eseti és időszakos akciókat (a továbbiakban: ”Akció(k)”) hirdethet, amely Akciókkal érintett Termék(ek) köre, az Akció időszaka és mértéke meghatározása a Muzix Group Kft. joga. A Muzix Group Kft. jogosult bármilyen Akciót bármikor mindenféle jogkövetkezmény nélkül visszavonni vagy az Akció időtartamát tetszőlegesen meghosszabbítani. Az Akciókkal érintett Termékek csak korlátozott mennyiségben állnak a Muzix Group Kft. rendelkezésére, ezért a Muzix Group Kft. jogosult a Termékek esetleges készletből elfogyása esetében az Akciót az Akciónak a hirdetés(ek)ben meghatározott időtartama előtt megszüntetni. Az Akció időtartama alatt létrejött jogviszonyra az Akció feltételei vonatkoznak, ezen feltételek a Muzix Group Kft.-t kötik. Az Akció során érvényes árakat, illetve az Akció időtartamát a Muzix Group Kft. a Honlapon teszi közzé.

 

3.3            A Muzix Group Kft. jogosult a Vételár módosítására azzal, hogy az új Vételár a Honlapon történő feltüntetésétől érvényes. A Muzix Group Kft. fenntartja a jogot arra, hogy a Termék Vételárát a Honlapon feltüntetetthez képest a Megrendelés után megváltoztassa, a Vételár Honlapon történő hibás feltüntetése miatt. A megváltozott Vételárról a Muzix Group Kft. a hibáról való tudomásszerzését követően haladéktalanul köteles értesíteni a Vevőt. A Vevő az értesítést követően jogosult elállni a Szerződéstől. A jelen pontban szabályozott elállásra a jelen ÁSZF 4. fejezetében foglalt rendelkezéseket megfelelően kell alkalmazni azzal, hogy a jelen pontban foglalt elállásra nem csak a jelen ÁSZF 4. fejezetében meghatározott Fogyasztó, hanem minden Vevő jogosult. Ha a Vevő a jelen pontban foglalt elállási szándékát a Muzix Group Kft.-nek a Vételár megváltoztatásáról szóló értesítésének kézhezvétele után 10, azaz tíz napon belül nem közli a Muzix Group Kft.-vel, a Felek úgy tekintik, hogy a Vevő nem kívánt élni az elállási jogával.

 

3.4            A Muzix Group Kft. vállalja, hogy az adott típusú Termék minőségében és fő tulajdonságokban (műszaki leírás, technikai adatok) megegyezik a Honlapon az adott típusú Termékhez kapcsolódó fényképen és részletes leírásban szereplő Termékkel, azzal, hogy a Honlapon szereplő fénykép illusztráció, így a Termék a valóságban színében, kisebb részleteiben a Honlapon szereplő fényképtől eltérhet. A Felek megállapodnak, hogy a Vevő a fényképen és a részletes leírásban szereplő Termékhez képest változtatást nem kérhet.

 

3.5            A kiválasztott Termékátvételi mód alapján a Termék átvételére a Foxpost rendszerén keresztül történő csomagküldés, Pick Pack Ponton történő termékátvétel, a Muzix Group Kft. üzlethelyiségében történő személyes átvétel, vagy futárszolgálattal történő házhozszállítás útján van lehetősége. Az adott munkanapon 17:00 óráig beérkezett Megrendeléseket a Muzix Group Kft. a Megrendelés beérkezését követő 3 munkanapon belül, de legkésőbb 8, azaz nyolc napon belül teljesíti kivéve, ha az rajta kívül álló okokból (pl. a Termék szállítási idejének időjárási, vagy egyéb okból történő elhúzódása stb.) nem lehetséges. A Termékátvétel pontos idejét a Muzix Group Kft. e-mail vagy sms útján közli a Vevővel. A Termék átvételekor a Vevő köteles a csomagolást és a kibontott Terméket tételesen ellenőrizni és a hibátlan teljesítést az átvételi elismervény, fuvarlevél vagy Számla átvételével nyugtázni. A Vevő jogosult a Terméket az átvételkor a csomagolásából kibontani és a Terméket megvizsgálni. Ezt követően a Muzix Group Kft.-nek nem áll módjában a Vevő olyan hibás teljesítésre vonatkozó kellékszavatossági igényét elfogadni, amelyet a Vevő a Terméknek az átvételkor történő megtekintésével észrevett, vagy kellő gondossággal eljárva észre kellett volna vennie. Ha a csomagolás és/vagy a Termék sérült vagy hibás, a Vevő köteles a helyszínen jegyzőkönyvet felvetetni és – futárszolgálat útján történt kézbesítés esetén – a Terméket a futárral a Muzix Group Kft. költségére visszaküldeni. A Vevő köteles a szerződésszerűen szolgáltatott Termék átvételére. Ha a Termék átvétele a Vevőnek felróható okból hiúsul meg, a Vevő a Muzix Group Kft.-nak az ezzel kapcsolatban felmerülő többletköltségeket köteles megtéríteni. Ha a Muzix Group Kft. által meghatározott időpontot követő 14, azaz tizennégy napig a Termék átvétele a Vevőnek felróható okból nem kerül sor, a Muzix Group Kft. jogosult a Szerződéstől elállni és a részére megfizetett Teljes árat megtartani.

 

3.6            A Vevő a Vételárat, valamint a Kiszállítási díjat az általa választott fizetési módnak megfelelően, készpénzzel, bankkártyával, Barion fizetéssel, vagy PayPal fizetéssel köteles teljesíteni. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Termék átvételét megelőzően Barion rendszeren keresztül történő fizetés esetén a Termék kiszállítására a Vételárnak a Muzix Group Kft. bankszámláján történő jóváírását követően kerül sor. Banki átutalás útján történő fizetés esetében a Vevő teljesítésének időpontja az a nap, amely napon a Vételár a Muzix Group Kft. bankszámláján jóváírásra kerül. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Muzix Group Kft. a számlát a Vételárról, vagy a Vételárnak a Vevő által választott fizetési módtól függően a Kiszállítási díjjal növelt összegéről (a továbbiakban: ”Teljes ár”) állítja ki (a továbbiakban: ”Számla”). A Muzix Group Kft. a Számlát a Vevőnek a megrendelés során megadott adatai alapján állítja ki és e-mailen a Termék átvételétől számított 3, azaz három munkanapon belül megküldve vagy a papír alapon a Termékkel együtt adja át a Vevőnek. A Termék tulajdonjogát a Muzix Group Kft. a Teljes ár maradéktalan megfizetéséig fenntartja. A Termék tulajdonjoga a Teljes ár megfizetését követően száll át a Vevőre, a Termékkel kapcsolatos kárveszély a Termék Vevő általi átvételével száll át a Vevőre.

 

4.   ELÁLLÁSI JOG

 

4.1            A Vevő a Szerződés megkötésétől a Termék átvételéig jogosult a Szerződéstől a jelen pontban foglaltak szerint elállni. A Vevő az info@muzixgroup.com E-Mail címre írt elektronikus levélben gyakorolhatja elállási jogát, melyhez a következő adatokat kell felsorolnia: Megrendelésszámot, a megrendelő nevét és címét, valamint a megrendelt, de elállási szándékkal érintett termékeket. Amennyiben egyidejűleg több terméket is rendelt, de nem mindegyiktől kíván elállni, úgy különösen fontos, hogy pontosan sorolja fel mindazokat a termékeket, amelyek esetében elállni kíván a vásárlástól. A Muzix Group Kft. a Vevő jelen pontban foglalt elállása esetén, ha a Vételárat vagy a Teljes árat a Vevő már megfizette, a jelen fejezetben foglaltak szerint fizeti vissza a Vevőnek.

 

4.2            A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Muzix Group Kft. a Szerződés megkötésétől a Termék Vevő általi átvételéig jogosult a jogügylettől elállni, különösen, de nem kizárólagosan akkor, ha a Szerződés tárgyát képező Terméket a Muzix Group Kft. beszállítói nem tudják a Muzix Group Kft. rendelkezésére bocsátani megfelelő időben, vagy a Termék vételára a Honlapon hibásan került feltüntetésre. A jelen pontban foglalt elállás esetén a Muzix Group Kft. jogosult, de nem köteles a Termék helyett a Termékkel megegyező tulajdonságú új Terméket a Vevő részére felajánlani. A Muzix Group Kft. a jelen pontban foglalt elállás esetén, ha a Vételárat vagy a Teljes árat a Vevő már megfizette, a jelen fejezetben foglaltak szerint fizeti vissza a Vevőnek. A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Muzix Group Kft. az elállást nem köteles megindokolni. A Muzix Group Kft.-nek jogában áll a különös üzleti kockázat gyanúját vagy annak látszatát keltő Megrendelést törölni, és a Szerződéstől elállni. Különös üzleti kockázatnak minősül kifejezetten, de nem kizárólag a Termékek különösen nagy mennyiségben történő megrendelése, a csőd-, felszámolás- vagy végelszámolás alatt álló jogi személy Vevő által történő rendelés, továbbá a jogi személy Vevő jegyzett tőkéjét meghaladó értékű Megrendelés.

 

4.3            Ha a Vevő a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személynek minősül (a továbbiakban: ”Fogyasztó”), jogosult a Szerződéstől a jelen pontban foglaltak szerint elállni. A jelen pontban foglaltak alapján nem minősül Fogyasztónak, így nem jogosult a Szerződéstől a jelen pontban foglaltak szerint elállni különösen, de nem kizárólagosan a gazdasági társaság, egyesület, alapítvány. A Fogyasztó a Termék átvételétől számított 14, azaz tizennégy napon belül indokolás nélkül jogosult elállni. A Fogyasztó az elállási jogával a Muzix Group Kft.-nek a Muzix Group Kft. postacímére ajánlott tértivevényes levélként elküldött, vagy az info@muzixgroup.com e-mail címre e-mail útján eljuttatott egyértelmű elállási nyilatkozatával (a továbbiakban: ”Elállási nyilatkozat”) élhet. A levél vagy e-mail formájában tett Elállási nyilatkozatot határidőben közöltnek kell tekinteni, ha azt a Fogyasztó a Termék kézhezvételétől számított 14 napon belül elküldi / postára adja a Muzix Group Kft. részére. Az Elállási nyilatkozatot a Fogyasztó a Honlapon közzétett és erre a célra készített formanyomtatvány kitöltésével és a jelen pontban foglaltak szerinti közlésével is megteheti.

 

4.4            A Fogyasztó az Elállási nyilatkozat megtétele után haladéktalanul köteles a Terméket saját költségén a Muzix Group Kft. részére visszajuttatni. A Muzix Group Kft. a Teljes árat az elállási nyilatkozat átvételétől számított 14, azaz tizennégy napon belül fizeti vissza a Fogyasztónak. A Fogyasztó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Muzix Group Kft. addig visszatartja a Termék Vételárát, amíg a Fogyasztó a Terméket nem szolgáltatta vissza vagy hitelt érdemlően nem bizonyította, hogy a Terméket visszaküldte a Muzix Group Kft. részére. A Vevő köteles a Termék kipróbálásához szükséges használatot meghaladó használat miatt bekövetkezett értékcsökkenést köteles megtéríteni a Muzix Group Kft.-nek. A Muzix Group Kft. megtagadhatja a Termék átvételét, ha azt a Fogyasztó olyan módon küldi vissza a Muzix Group Kft.-nek, hogy az átvétellel a Muzix Group Kft.-nek költsége merülne fel.

 

4.5            A Fogyasztó nem jogosult elállni a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés e) pontja értelmében minden olyan Termék megvásárlásától, amely Termék egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (a továbbiakban: ”Higiéniai termék(ek)”). A Muzix Group Kft. tájékoztatja a Vevőt, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fogyasztóvédelmi Szolgáltatás-ellenőrzési Főosztály NFM_ERK/87559/2017 számú állásfoglalása alapján a rendeltetésszerű használat szerint hallójáratba helyezendő fülhallgatók és egyéb „in-ear” Termékek a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés e) pontja szerinti Higiéniai terméknek minősülnek, mivel ezen Termékek védő csomagolása eltávolítása után nem zárható ki, hogy a Termék emberi testtel, testnedvekkel vagy baktériumokkal érintkezett. A Vevő a Higiéniai termékek vonatkozásában akkor jogosult élni az elállási jogával, ha a Higiéniai termékcsomagolását nem bontotta fel.

 

4.6            A Muzix Group Kft. a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Muzix Group Kft. a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

 

4.7            A Felek megállapodnak, hogy a jelen fejezetben foglalt elállási jog érvényesítésével egymásnak okozott esetleges károkért kártérítési és kártalanítási kötelezettséggel nem tartoznak. A Fogyasztót terheli annak a bizonyítása, hogy az Elállási nyilatkozatot a jelen fejezetben foglaltak szerint tette meg.

 

5.   KELLÉKSZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS

 

5.1            A Vevő tudomásul veszi, hogy a Muzix Group Kft.-t a Ptk. alapján a hibás teljesítésért kellékszavatossági és jogszavatossági kötelezettség terheli. Hibás teljesítésnek minősül, ha a Termék a Vevő részére történő átadásának időpontjában nem felel meg a Szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek, tekintettel arra, hogy  a Terméknek alkalmasnak kell lennie a rendeltetése szerinti célra történő használatra. A rendeltetés szerinti célra való alkalmasság feltételeit a Ptk. 6:123. §-a tartalmazza. A Ptk. vonatkozó szabályai alapján Termék hibájának fennállását minden esetében a Vevőnek/Fogyasztónak kell bizonyítania.

 

5.2            A Terméknek a Fogyasztó általi átvételét követő 6, azaz hat hónapon belül a Fogyasztó által felfedezett hiba esetében a Felek vélelmezik, hogy a hiba oka már a teljesítés időpontjában megvolt (a továbbiakban: ”Hibás teljesítési vélelem”), kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A Muzix Group Kft. a Hibás teljesítési vélelem esetében jogosult bizonyítani, hogy a hiba oka a teljesítése után keletkezett. A Hibás teljesítési vélelem határidejének, azaz a Termék a Fogyasztó általi átvételét követő 6, azaz hat hónap letelte után a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a Termék hibájának az oka a Muzix Group Kft. teljesítése előtt keletkezett. A Muzix Group Kft. az őt terhelő bizonyítási kötelezettség teljesítése érdekében jogosult kellő szakértelemmel rendelkező harmadik személytől (a továbbiakban: ”Szakértő”) szakvéleményt (a továbbiakban: ”Szakvélemény”) kérni. A Felek megállapodnak, hogy a Muzix Group Kft. a bizonyítási kötelezettségének eleget tesz azzal, hogy a Termék hivatalos szakszervizének (a továbbiakban: ”Szakszerviz”) Szakvéleményét bekéri a Termék hibájának az okáról. Ha a Fogyasztó nem fogadja el előzetesen a Szakértő vagy a Szakszerviz Szakvéleményét, a Muzix Group Kft. köteles új Szakértőt megjelölni. A Fogyasztónak nem minősülő Vevő a Muzix Group Kft. hibás teljesítését (tui. azt, hogy a hiba oka a Termék a Vevő általi átvétele előtt keletkezett) Szakértő vagy Szakszerviz által adott Szakvéleménnyel maga köteles bizonyítani. A Fogyasztó köteles az általa észlelt hibát haladéktalanul, de legkésőbb a hiba észlelésétől számított 2, azaz kettő hónapon belül közölni a Muzix Group Kft.-val. A Fogyasztó által a hiba észrevételétől számított 2, azaz kettő hónapon belül közölt hibát határidőben közöltnek kell tekintetni. A késedelemből eredő kárért a Vevő felelős. A Fogyasztó a kellékszavatossági igényét a Termék kézhezvételétől számított 2, azaz kettő évig, míg a Fogyasztónak nem minősülő Vevő 1, azaz egy évig érvényesítheti a Muzix Group Kft.-vel szemben.

 

5.3            A kellékszavatossági jogánál fogva a Vevő jogosult kérni a Termék kijavítását vagy kicserélését, ugyanakkor a Muzix Group Kft. a Vevő által választott kellékszavatossági igény helyett jogosult más módon orvosolni a hibás teljesítését, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Muzix Group Kft.-nek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a Termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vevőnek okozott érdeksérelmet. Ha a Fogyasztó a Termék kézhezvételét követő 3, azaz három munkanapon belül a Terméknek olyan hibája miatt kívánja a Termék kicserélését, amely hiba a Termék rendeltetésszerű használatát akadályozza, a Muzix Group Kft. nem dönthet a Termék kijavításáról aránytalan többletköltségre hivatkozással. A kicserélést és a kijavítást – a Termék tulajdonságaira és a Vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve kell elvégezni. A Muzix Group Kft. törekszik arra, hogy a kicserélést és a kijavítást tizenöt napon belül elvégezze, ugyanakkor a Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a kicserélés és a kijavítás ennél hosszabb ideig is eltarthat. A Terméknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik. A Muzix Group Kft. nem köteles a csereterméket a kicserélni kívánt Termék Muzix Group Kft.-hez történő beérkezése előtt a Vevőnek átadni.

 

5.4            A Vevő a Vételárnak a hibás teljesítéssel arányos leszállítását igényelheti a Muzix Group Kft.-től, a hibát a Muzix Group Kft. költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja vagy a Szerződéstől elállhat, ha a Muzix Group Kft. a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt a Vevő nem jogosult elállni. A Felek rögzítik, hogy jelentéktelen hibának minősül minden olyan hiba, amely a Termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozza, így különösen az esztétikai hibák, kopások, apró sérülések.

 

5.5            A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Muzix Group Kft.-nek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Muzix Group Kft. adott okot vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A kellékszavatossági kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos költségek a Muzix Group Kft.-t terhelik.

 

5.6            A Muzix Group Kft. tájékoztatja a Vevőt, hogy a Termék gyártóját a Termék forgalomba hozatalától számított két évig termékszavatossági jog terheli. Termékszavatossági igény érvényesítése során a Fogyasztó közvetlenül a gyártótól kérheti, hogy hibás teljesítés esetében a Terméket javítsa ki vagy cserélje ki. A Termék a jelen pont alkalmazásában akkor minősül hibásnak, ha a Termék nem felel meg a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

5.7            A Muzix Group Kft. a Fogyasztó által megvásárolt Termékre hibás teljesítésért – a kötelező törvényen meghatározott jótálláson felül további – jótállást vállalhat. A Muzix Group Kft. által vállalt jótállás nem érinti az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott Termékekre vonatkozó kötelező jótállást. A jótállás érvényesítésének határidejéről a Muzix Group Kft. a Termék leírása mellett, a Honlapon tájékoztatja a Fogyasztót. Nem minősül Fogyasztónak, így nem illeti meg jótállási jog különösen, de nem kizárólagosan a gazdasági társaságot, egyesületet, alapítványt.

 

5.8            A jótállási igény érvényesítéséhez a Termék átvételével egyidőben kapott jótállási jegy (a továbbiakban: ”Jótállási jegy”) szükséges. A Jótállási jegyet a Muzix Group Kft. a szükséges adatokkal kitöltve a Fogyasztó részére a Termék Fogyasztó általi átvételének napján a Termék átadásával egyidejűleg papír alapon, vagy a Termék átadásának napján e-mailben küldi meg. A Jótállási jegy esetleges elvesztése esetében a Muzix Group Kft. a Fogyasztó kérésére a Jótállási jegyet pótolhatja. A Jótállási jegy hiánya nem befolyásolja a jótállási igény érvényesítését, ebben az esetben a Termékről kapott Számlával lehet a jótállási igényt érvényesíteni. A Jótállási jegy tartalmazza a Muzix Group Kft. megnevezését, címét, a Termék azonosítására alkalmas megnevezését és típusát, valamint - ha van - gyártási számát, a gyártó nevét, címét, a Szerződéskötés, valamint a Terméknek a Fogyasztó részére történő átadásának időpontját, a Fogyasztó jótállásból eredő jogait, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit, továbbá az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. Amennyiben a Fogyasztó a Jótállási jegyen feltüntetett, a jótállási idő kezdő időpontjától eltérő időpontban vette át a Terméket, a jótállási kezdő időpontja a Termék átvételének időpontja.

 

5.9            A jótállási igény érvényesítése során a Muzix Group Kft.-t terheli annak a bizonyítása, hogy a Termék hibájának az oka a Muzix Group Kft. teljesítése után keletkezett (mentesülés a jótállási kötelezettség alól).

 

5.10         A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy elveszíti a jótállási jogát, ha a Fogyasztó és/vagy harmadik személy a hiba felfedezése után a Termék tulajdonságait megváltoztatja, a Terméken olyan változtatást eszközöl, amelynek célja a Termék hibájának megjavítása (így különösen: a Termék külső burkolatának felnyitása, a Termék szétszerelése, stb.).

 

5.11         A jótállásból eredő jogokat a Termék tulajdonjogának ingyenes vagy visszterhes átruházása esetén a Fogyasztónak minősülő új tulajdonos (a továbbiakban: ”Új tulajdonos”) a jelen ÁSZF rendelkezései alapján érvényesítheti a Muzix Group Kft.-vel szemben. Az előző mondatban foglalt esetben a Termék Új tulajdonosa a Muzix Group Kft. kérésére köteles a Termék átruházásának a jogcímét hitelt érdemlően bizonyítani. A Termék Új tulajdonosa a Jótállási jegyet a jelen ÁSZF-ben foglaltak alapján köteles a jótállási igényének érvényesítése során bemutatni. A jelen pontban foglaltakat nem lehet alkalmazni, ha az Új tulajdonos nem minősül Fogyasztónak. 

 

5.12         A jótállás a Fogyasztó a jogszabályból eredő jogait nem érinti. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

 

6.   PANASZKEZELÉSI ELJÁRÁS

 

6.1            Ha Vevő az őt megillető kellékszavatossági igényét vagy a Fogyasztó az őt megillető jótállási vagy kellékszavatossági igényét kívánja érvényesíteni a Muzix Group Kft.-vel szemben, a Vevő, illetve a Fogyasztó (a Vevő és a Fogyasztó a jelen fejezet alkalmazásában a továbbiakban: ”Bejelentő”)  a jelen fejezetben foglaltak szerint kötelesek eljárni.

 

6.2            A Bejelentő az általa érvényesíteni kívánt igényt a Muzix Group Kft.-nek elektronikus úton az info@muzixgroup.com e-mail címre írt e-maillel, vagy a + 361-907-0709 telefonszámon tett bejelentésével teheti meg.

 

6.3            A Muzix Group Kft. a Fogyasztó által tett nyilatkozatról jegyzőkönyvet (a továbbiakban: ”Jegyzőkönyv”) vesz fel. A Jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a Jegyzőkönyvben rögzített adatainak a vonatkozó 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez; a Fogyasztó és a Muzix Group Kft. közötti Szerződés keretében eladott Termék megnevezését, Vételárát; a Szerződés Muzix Group Kft. általi teljesítésének időpontját; a hiba bejelentésének időpontját; a hiba leírását; szavatossági vagy jótállási igénye alapján a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Muzix Group Kft. a panaszt a panasz bejelentését követő 48, azaz negyvennyolc órán belül vizsgálja ki és a vizsgálat eredményéről e-mailben értesíti a Vevőt. A 48 óra számításánál kizárólag a munkanapok számítódnak. A Jegyzőkönyvet a Muzix Group Kft. a Vevő panaszát rögzítő munkatársa írja alá.

 

6.4            Ha a Muzix Group Kft. a szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a Muzix Group Kft. megadja. A Muzix Group Kft. a Jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére bocsátja. A felvett Jegyzőkönyvet a Muzix Group Kft. három évig megőrzi.

 

 

7.   EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

7.1            A jelen ÁSZF-re és értelmezésére a magyar jog és a magyar nyelv értelmezési szabályai az irányadóak. A jelen ÁSZF-ben szabályozott jogviszony(ok) vonatkozásában nem áll rendelkezésre magatartási kódex, a Muzix Group Kft. ilyen kódex szabályozásának nem veti alá magát.

 

7.2            Az ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti.

 

7.3            A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más hatályos jogszabályok az irányadóak.

 

7.4            Olyan fogyasztói jogviták esetén, ahol a Felek nem találnak megoldást peren kívül, a Vevő a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Muzix Group Kft. székhelye szerinti illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99., III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10. A Muzix Group Kft. kötelezően nem veti alá magát valamely Békéltető Testület ajánlásának. A Fogyasztó ezen kívül jogosult a felmerült jogvitája esetében online vitarendezési fórumon keresztül eljárást kezdeményezni az alábbi linken keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

 

 

Kelt.: Budapest, 2018. március 23.

 

A jelen ÁSZF hatálybalépésnek napja: 2018. március 23. napja.

 

A jelen ÁSZF-et készítette a Dr. Nagy Attila MBA Ügyvédi Iroda (1088 Budapest, Bródy Sándor utca 2., II. emelet 11.)

 

 


 

 

 

Muzix Group Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Általános Szerződési Feltételek
Hatályos: 2016. február 05. napjától

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: az ÁSZF) tartalmazzák a Muzix Group Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1139 Budapest, Fáy utca 20.,  adószám:  25000760-2-41., közösségi adószám: HU25000760), mint szolgáltató (a továbbiakban: a Szolgáltató) által üzemeltetett elektronikus áruház (a továbbiakban: a Webáruház) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben jelen ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

 

A Szolgáltató adatai

A Szolgáltató elnevezése: Muzix Group Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A Szolgáltató rövidített elnevezése: Muzix Group Kft.

A Szolgáltató idegen nyelvű elnevezése: Muzix Group Ltd.

A Szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-193954

A Szolgáltatót nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága (Budapest, Magyarország)

A Szolgáltató székhelye: 1139 Budapest (Magyarország), Fáy utca 20.

A Szolgáltató statisztikai számjele: 25000760-4651-113-01

A Szolgáltató adószáma:  25000760-2-41

A Szolgáltató közösségi adószáma: HU25000760

A Szolgáltató adatvédelmi azonosító száma (NAIH):NAIH-135902/2017

A Szolgáltató honlapja: www.muzix.hu

A Szolgáltató e-mail címe: info@muzixgroup.com

A Szolgáltató elérhetősége, a megrendelőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@muzixgroup.com

A Szolgáltató telefonszáma: + 361 907 0 709

A tárhely-szolgáltató adatai: EVOLUTIONET Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhelye: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75. cg.: 02-09-075023) 

 

Bevezető rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a mindenkor hatályos magyar jog az irányadó, különös tekintettel

  • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban: a Ptk.),
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre,
  • a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényre,
  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvén
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre,
  • az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletre,
  • a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendeletre,
  • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendeletre,
  • a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014 (IV. 29.) NGM rendeletre.

A vonatkozó hatályos magyar jogszabályok kötelező rendelkezései a Webáruház megrendelőire és a Szolgáltatóra, valamint a jelen ÁSZF szerinti jogviszonyaikra külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, adásvételre, amely a www.muzix.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a Webáruházon) keresztül történik a Szolgáltató és a megrendelők (a továbbiakban együtt: a Felek) között.

A Webáruházon keresztül a Felek termékek (ingó dolgok) egyedi adásvételére vonatkozó szerződéseket kötnek. Az egyes adásvételi szerződések határozott időre, mégpedig a megrendelő (megrendelő) által megrendelt termékek tulajdonjogának szolgáltatására jönnek létre, ide nem értve a Szolgáltató nem, késedelmes vagy hibás teljesítéséből, szerződésszegéséből származó, vevő igényérvényesítésére nyitva álló határidőket.

A Webáruházon keresztül történő áruvásárlás esetén olyan fogyasztói szerződés jön létre, amelyet a szerződés szerinti termék nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a Felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a Felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak. A Webáruház tekintetében ilyen, a távollevők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszköz az elektronikus, internetes kapcsolat, amely a felek által üzemeltetett számítógépes eszközökön keresztül zajlik.

Az ÁSZF-et a Szolgáltató távollevők között több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a távollevők közreműködése nélkül előre határozta meg, azt a Felek egyedileg nem tárgyalták meg.

A jelen ÁSZF alapján létrejövő szerződések iktatásra kerülnek. A szerződések kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre, azok írásba foglalt szerződésnek minősülnek. A szerződés nyelve minden esetben a magyar.

A Webáruház mind belföldről, mind külföldről elérhető az interneten keresztül, a Szolgáltató Magyarország területére és külföldre címzett megrendeléseket is elfogad.

A Webáruház megrendelői nagykorú, cselekvőképes természetes személyek vagy jogi személyek lehetnek.

 

Az ÁSZF hatálya

A jelen ÁSZF 2016. február 05. napján lép hatályba és módosításáig, illetve visszavonásáig hatályban marad.

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF módosítását a Szolgáltató annak hatályba lépése előtt a honlapján (a Webáruház internetes felületén) link formájában közzéteszi, a módosított ÁSZF hatálybalépése napjának egyidejű megjelölésével.

 

A Webáruház szerzői jogi védelme

A Webáruház, illetve az internetes felület tartalma szerzői jogi védelem alatt állnak, az azzal kapcsolatos vagyoni/felhasználási jogok gyakorlására a Szolgáltató kizárólagosan jogosult.

A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak (ideértve az ott található képeket, szövegeket, dokumentumokat is) tekintetében.

Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

A Szolgáltató előzetes – nem kizárólagos, harmadik személy részére át nem ruházható – írásbeli felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a Weboldalon megjelenő tartalmakat eredeti formában, kizárólag saját használat céljára a felhasználó számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de nem arra, hogy harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye.

Ez a felhasználási engedély kizárólag a weboldalak egy eredeti példányának kezelését, illetve annak archiválását teszi lehetővé.

 

Adatkezelési szabályok

A Szolgáltató a megrendelők személyes adatait bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja

A megrendelő kötelezettsége, hogy az ÁSZF-ben részletezett adatkezelési szabályokat megismerje.

A megrendelő a megrendeléssel – a jelen ÁSZF részeként – kijelenti, hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tájékoztatót megismerte, ennek alapján, önkéntesen és szabad elhatározásából döntött a Webáruházban történő vásárlás mellett, elfogadva a személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat.

A Webáruházban történő vásárlás során a Szolgáltató a megrendelő személyes adatait kezeli. A Szolgáltató különleges adatnak minősülő személyes adatot (faji eredetre, nemzetiséghez tartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdek­képviseleti szervezeti tagságra, szexuális életre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, továbbá bűnügyi előéletre vonatkozó személyes adat) egyáltalán nem kezel. A személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, adatszolgáltatása.

Amennyiben a megrendelő nem regisztrál, illetve a vásárlást a megrendelés véglegesítése előtt abbahagyja, az esetleg már szolgáltatott személyes adatai nem kerülnek elmentésre. A felhasználói fiók törlését – kivéve a már teljesült megrendelések adatait, amelyekkel kapcsolatos adatmegőrzési határidőket a számviteli és adójogszabályok tartalmazzák – követően a megrendelő személyes adatai törlésre kerülnek, a felhasználói fiók törlését a Szolgáltató az adatkezelési hozzájárulás visszavonásaként értelmezi.

A Szolgáltató a megrendelők személyes adatait automatizáltan, elektronikus formában kezeli, az adatkezelés során adatfeldolgozót nem vesz igénybe; személyes adatot harmadik személynek csak a jelen ÁSZF-ben írtak szerint ad át. Az adatkezelés helyszíne Magyarország, a Szolgáltató mindenkori székhelye.

A Szolgáltató a személyes adatokat egyrészt a megrendelés teljesítéséhez (kiszállításához), ügyfélkiszolgáláshoz, számlázáshoz, továbbá üzleti kommunikáció (direkt marketing üzenetek) céljára kezeli.

A megrendelő a megrendelés teljesítéséhez, ügyfélkiszolgálás, számlázás céljára szükséges – alább felsorolt - személyes adatait teljes körűen és valósan köteles megadni:

- vezetéknév, keresztnév, illetve cégnév
- lakcím, illetve székhely
- kézbesítési (szállítási) cím
- elektronikus levelezési cím
- telefonszám
- számlázási cím

A megrendelők által megadott személyes adatok meghatározott körének kezelése a hatályos számviteli (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény) és adójogszabályok alapján kötelező. A törvény által meghatározott adatkezelés miatt ezen adatok törlésére az érintett megrendelő kérelme esetén sincs jogi lehetőség.

A Szolgáltató üzleti kommunikáció céljára további személyes adatok megadását is kérheti. Ezen személyes adatok megadása a megrendelésnek/vásárlásnak nem feltétele. Az adatok megadásával a megrendelő ahhoz járul hozzá, hogy adatkezelési nyilatkozatának visszavonásáig a Szolgáltató a részére elektronikus hirdetések vagy postai küldemények formájában direkt marketing anyagokat és tájékoztatásokat küldjön. A Szolgáltató ilyen küldeményeket legfeljebb havi 1 (egy) alkalommal küld.

Ezek a személyes adatok a következők:

- nem
- életkor
- családi állapot
- végzettség
- foglalkozás
- informatikai felhasználói szokások
- tulajdonban lévő, illetve használt fogyasztási cikkekkel kapcsolatos adatok
- jelenlegi és későbbi fogyasztói preferenciák

A Szolgáltató a megrendelők üzletszerzés céljára megadott személyes adatait a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 5 (öt) évig kezeli.

A Szolgáltató a fentieken túl a megrendeléshez kapcsolódó adatokat, a megrendelő által megadott adatokat, továbbá, a megrendelés dátumát, idejét, összegét, a felhasználó IP címét is rögzíti és tárolja rendszereiben. Az adatkezelés célja a megrendelői élmény fokozása, illetve a jogellenes felhasználói magatartások, visszaélések szűrése és megelőzése. Az adatkezelés tartama az adat keletkezésétől számított 30 (harminc) nap.

Amennyiben az Ügyfél bankkártyás fizetési módot választ, a Szolgáltató nem kerül a megrendelő banki adatainak birtokába. A fizetési szolgáltató a megrendelő személyes adatait saját adatkezelési szabályai alapján kezeli.

A Szolgáltató a Webáruház meglátogatása során ún. cookie-kat, névtelen azonosítókat (karaktersorozatból álló kisméretű fájl) helyezhet el számítógépén. A cookie-k segítenek a szolgáltatás biztosításában, esetenként a cookie-k hiányában a vásárlás, illetve a Webáruház teljes körű használata nem biztosítható. A cookie-k használatával a Webáruház nyomon tudja követni beállításait, látogatásait. A megrendelőnek böngészője beállításaiban lehetősége van a cookie- fogadását letiltani, illetve a már elhelyezett cookie-kat a cache kiürítésével véglegesen törölni. A cookie-k törlésével a Webáruház korábbi egyedi beállításai elvesznek.

A megrendelő a személyes adatai kezeléséről való tájékoztatását, személyes adatainak törlését, zárolását, helyesbítését vagy kiegészítését regisztrált felhasználói fiókjában, ennek hiányában a Szolgáltató ügyfélszolgálatán kérheti. Amennyiben a megrendelő által megadott adatok kapcsán jogszabály kötelezően adatkezelési kötelezettséget, adatmegőrzési határidőt nem határoz meg, a Szolgáltató az érintett megrendelő személyes adatait törli. A megrendelő személyes adatainak kezeléséről való tájékoztatása akkor ingyenes, ha az érintett a tárgyévben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be a Szolgáltatóhoz, egyébként a tájékoztatás költségtérítés ellenében biztosított. A Szolgáltató a megrendelők személyes adatokkal kapcsolatos megkereséseit legkésőbb 30 (harminc) napon belül megválaszolja.

A Szolgáltató az adatkezelést az adatbiztonsági elvárásoknak megfelelően teljesíti. A Szolgáltató megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi követelmények teljesüléséhez szükségesek.

A Szolgáltató a termékek kiszállításához szükséges adatokat (vezetéknév, keresztnév, illetve cégnév, szállítási cím, telefonszám) átadja a szállítást végző cégnek. Ezen adatátadás és adatkezelés célja a megrendelések teljesítése, a termékek kézbesítése.

A Szolgáltató a Webáruházat alkalomszerűen meglátogatókról azok egyedi azonosítására alkalmas adatot nem gyűjt. Az egyedi azonosításra alkalmatlan adatokat kizárólag statisztikai célból gyűjti és azokat csak összesített formában hozza nyilvánosságra. A Szolgáltató rendszere a megrendelők aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a megrendelők által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

 

A megvásárolható termékek köre

A Webáruházban a Webáruház aloldalain részletes termékismertetővel ellátott termékek vásárolhatók meg.

A Webáruházban a Szolgáltató részletesen feltünteti a forgalmazott termékek nevét, leírását, a termékekről, vagy azok csomagolásáról fotót jelenít meg.

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a termék tényleges megjelenésétől, azok a Webáruház aloldalain illusztrációként szolgálnak. A Szolgáltató nem vállal semminemű felelősséget a Webáruházban megjelenő kép és a termék tényleges külalakja közötti esetleges eltérés miatt.

A megjelenített termékek csak online vásárolhatók meg. A termékek mellett feltüntetésre kerül azok nettó ára, ÁFA tartalma. 

Az egyéb helyen – nem a termék mellett - feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek. Az esetleges elírásokból eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Amennyiben a Szolgáltató promóciós céllal áreltérítést alkalmaz, vagy egyéb vásárlásösztönző értéktöbblettel hirdeti az adott terméket, úgy ennek időtartamáról és esetleges egyéb feltételeiről megfelelő módon tájékoztatja a megrendelőket.  

A termékek a Szolgáltatótól a Webáruházon keresztül internetes, csomagküldő kereskedelem keretén belül vásárolhatók meg, amely során a megrendelt terméket egy a Szolgáltatótól elkülönült fuvarozó cég kézbesíti a megrendelő részére.

A Szolgáltató – székhelyén - működtet olyan ügyfélkapcsolati pontot, ahol a megvásárolt termékek személyes átvételére lehetőséget biztosít.

 

Regisztrálás, a rendelés menete

A megrendelő a megrendelés leadásához nem köteles regisztrálni.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy bizonyos promóciós célú áreltérítések- és egyéb vásárlásösztönző értéktöbbletek biztosítását csak olyan megrendelők számára tegye lehetővé, akik regisztrálnak, és egyéni fiókot hoznak létre.

A Szolgáltató által készített hírlevél igénylését a megrendelőknek az arra rendelkezésre álló linken (rubrikában) külön jelezni kell, és ugyanilyen módon kell ezen igényét lemondani is, emellett mindegyik hírlevél alján elhelyezésre kerül egy un. „leíratkozó link”, ahol a megrendelő bármikor tudja törölni a hírlevél igényét, illetve ezzel kapcsolatos regisztrációját.

A Szolgáltatót a megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a megrendelő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

A megrendelést a Szolgáltató a Weboldalon keresztül csak regisztrált megrendelőtől és csak akkor fogadja el, ha a megrendelő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti.

Ha a megrendelő valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölti ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.

A Szolgáltató a megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem vállal.

A megrendelő a megrendelés leadásával/elküldésével kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Szolgáltató a megrendelő vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a megrendelő részére a megrendelést elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni.

Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 (negyvennyolc) órán belül a megrendelő részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a megrendelő bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. 

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

A Szolgáltató kizárja felelősségét a visszaigazolás megrendelő által megadott adatok pontatlanságából vagy bármely elektronikus adatátviteli problémából (pl. a levelezési rendszerének telítettségéből) eredő kézbesíthetetlenségéért.

 

Adatbeviteli hibák kijavítására vonatkozó lehetőségek [1]

A megrendelőnek az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelem” gomb megnyomása előtt van lehetősége.

Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

- a "Kosár" tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető.

- a személyes adatok (pl.: számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, stb.) tartalma bármikor ellenőrizhető, megváltoztatható a vásárlás során.

Ha a megrendelő a fenti ellenőrzési és hibajavítási lehetőségek ellenére mást rendelt, mint amit szeretett volna, és ezt utólag veszi észre, úgy ezt a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, az info@muzixgroup.com e-mail címen haladéktalanul jeleznie kell.

A megrendelés teljesítése, a megrendelt termék kézbesítése/kiszállítása akár 1 munkanapon belül megtörténhet, ezt követően a tévesen megrendelt termék kicserélésére nincsen lehetőség.

 

Szállítási és fizetési feltételek

A Szolgáltató a megrendelt árut a Webáruházban feltüntetett áron szállítja házhoz egy fuvarozó cég igénybevételével. A Szolgáltató ebben az esetben a fuvarozó részére történő átadással teljesít. 

A megrendelések esetén a házhozszállítás díját a megrendelő viseli.

Amennyiben a megrendelő a második megrendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket. A már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód.

A Szolgáltató a Webáruházban megrendelhető termékek árai-, valamint a házhozszállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát és házhozszállítási díját nem érinti.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a megrendelő elállhat vásárlási szándékától.

A termék vételárával a Szolgáltató a megrendelő bankkártyáját vagy számláját a megrendelés feladásakor megterheli.

A megrendelő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltató nem fogad el. A termék kiszállításával és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat a megrendelő még a házhozszállítást végző cég/személy jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével köteles dokumentálni.

A Weboldalon megrendelt termék(ek)et a Szolgáltató a megrendelőnek e-mailben küldött megrendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

A megrendelt terméket – a megrendelő előzetes ez irányú megrendelésben rögzített és a Szolgáltató által visszaigazolt igénye alapján - személyesen is átveheti a Szolgáltató ügyfélszolgálatán. Amennyiben a megrendelő a Szolgáltató visszaigazolásában szereplő átvételi dátumtól számított 14 (tizennégy) napig a terméket nem veszi át, úgy a Szolgáltató a szerződéstől elállhat. Ebben az esetben a Szolgáltató a vételárat az elállásról történt tájékoztatással együtt – levonás nélkül – visszautalja a megrendelőnek.

 

A megrendelések feldolgozása és teljesítése

A megrendelések feldolgozása részben személyes közreműködéssel, részben pedig automatizált adatfeldolgozás útján történik. A megrendelések személyes feldolgozása munkanapokon, 10:00 – 16:00 óráig történik, az automatizált eszközökkel történő feldolgozás pedig – a tervezett és nem tervezett leállások kivételével – napi 24 órában, a hét minden napján. A megrendelések leadására napi 24 órában, a hét minden napján lehetőség van, ide nem értve a tervezett és nem tervezett leállások idejét.

Ha a Szolgáltató szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a megrendelt termék nem áll rendelkezésére, erről a megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja, továbbá a megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 8 (nyolc) munkanapon belül visszatéríti.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget az egyes termékek műszaki jellemzőinek, ismertetőinek, leírásainak a gyártó, vagy rajta kívül álló okok miatti előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

A Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására, amennyiben az említett változások miatt a megrendelést nem vagy nem a megrendelés szerint képes teljesíteni.

A megrendelés részben történő teljesítésére kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor. A megrendelés részben történő teljesítésére esetén a már kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 8 (nyolc) munkanapon belül vissza kell téríteni a megrendelőnek.

Az adott munkanapon 17:00 óráig beérkezett megrendeléseket a Szolgáltató legkésőbb a megrendelés beérkezését követő 3 munkanapon belül teljesíti kivéve, ha az rajta kívül álló okokból (pl. az áru szállítási idejének időjárási, vagy egyéb okból történő elhúzódása stb.) nem lehetséges.

 

A megrendelő elállási joga

A Webáruházban megrendelt termékekre vonatkozó szerződéstől a Ptk. szerint fogyasztónak minősülő megrendelő (továbbiakban a jelen fejezetben: a megrendelő) a szerződés megkötésétől a termék átvételéig bármikor, illetve a termék kézhezvételétől, több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek a kézhezvételétől, több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak a kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) munkanapon belül elállhat.

A megrendelőt az elállással kapcsolatosan indokolási kötelezettség nem terheli.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a megrendelő nyilatkozatát a jelen ÁSZF 1. számú Mellékletében szereplő minta felhasználásával vagy egyértelmű kijelentés formájában a határidő lejárta előtt a Szolgáltató ügyfélszolgálatára/székhelyére (ügyfélszolgálati elektronikus levelezési címére: info@muzixgroup.com) elküldi, vagy személyesen átadja. Az elállás elektronikus levél formájában is elküldhető. Az elektronikus úton megküldött elállást a Szolgáltató a megküldést követően haladéktalanul, legkésőbb 3 (három) munkanapon belül visszaigazolja.

Elállás esetén a megrendelő köteles az elállással érintett terméket a Szolgáltató részére, annak jelen ÁSZF-ben feltüntetett székhelyére  visszajuttatni. A megrendelő köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a megrendelő a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt igazoltan elküldi a terméket.

A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban közvetlenül felmerült költségeket, de ezenfelül egyéb költség nem terheli.

A Szolgáltató köteles a megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 (tizennégy) napon belül visszatéríteni, ideértve a teljesítéssel felmerült költségeket is. A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a vételár visszafizetését, amíg a megrendelő a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt a Szolgáltató részére visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési módot alkalmazza, kivéve, ha a megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárul.

A Szolgáltató követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. A megrendelő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Megrendelő nem gyakorolhatja elállási jogát, ha:

•   a termék a megrendelő személyéhez kötött, illetve amelyet a megrendelő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottunk elő

•   a termék higiéniai okoknál fogva nem megfelelő, pl: in-ear fülhallgatók, stb.

 

Szavatosság, jótállás

 

Jótállás

A Szolgáltató által értékesített termékekre az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezési, illetve az említett rendelet 1. számú Melléklete szerint kötelező jótállás vonatkozhat.

A Webáruház megfelelő aloldalain, a termékek felsorolásánál minden esetben feltüntetésre kerül, hogy a termék kötelező jótállás alá esik-e.

A kötelező jótállás tartama 1 (egy) év. A gyártó saját döntése alapján ennél kedvezőbb jótállási időt is vállalhat, ez esetben a jótállás tartamára az lesz az irányadó.

A jótállás részletes feltételeit az adott termékre vonatkozó jótállási jegy tartalmazza.

A Szolgáltató jótállás esetén köteles a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés (azaz a termék megrendelőnak történő átadása) után keletkezett.

A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti.

A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A jótállási határidő a termék megrendelő részére történő átadásával kezdődik. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállásból eredő igények a jótállási jeggyel érvényesíthetők. Jótállási jegy hiányában a jótállási igények érvényesítésének feltétele, hogy a Szolgáltató elmulasztotta a jótállási jegy fogyasztó részére történő átadását, de a megrendelő bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.

A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

 

Kellékszavatosság

A megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben a Ptk. szabályai szerint kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

A megrendelő – választása szerint – a Szolgáltatótól kijavítást, vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha az ezek közül a megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más kellékszavatossági igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a megrendelő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Ha a megrendelő a szavatossági igényét a terméknek – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Ha a termék meghibásodásában a megrendelő terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a megrendelő köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Szolgáltató e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

A megrendelő kellékszavatossági igénye 1 (egy) év alatt évül el. A Ptk. szerint fogyasztónak minősülő megrendelő kellékszavatossági igénye a teljesítéstől (a termék megrendelőnek történő átadásától) számított 2 (két) év alatt évül el.

 

Termékszavatosság

A Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő megrendelő a hibás termék gyártójával szemben a Ptk. szabályai szerint termékszavatossági igényt érvényesíthet. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó (e fejezet alkalmazásában gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója - vagyis a Szolgáltató - is) által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A termékszavatosság körében a megrendelő azt követelheti, hogy a gyártó a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a megrendelő érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

A gyártó akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

(a)     a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

(b)    a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

(c)     a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Jótállási, kellék- és termékszavatossági igények egymás mellett párhuzamosa, egy időben nem érvényesíthetők.

A jótállási, illetve szavatossági idő alatt felmerült, jótállás vagy szavatosság körébe tartozó hibákat a Szolgáltatónak (termékszavatosság esetén a gyártónak is) költségmentesen ki kell javítania, kicserélni vagy újra szolgáltatni a terméket.

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek kellékszavatosság esetén a Szolgáltatót, termékszavatosság esetén a gyártót, vagy a forgalmazónak minősülő Szolgáltatót terhelik.

 

Panaszkezelés

A panaszok benyújtására és azok kezelésére személyesen a Szolgáltató székhelyén, az ugyanott találhatót ügyfélszolgálaton van lehetősége a megrendelőnek, munkanapokon 10.00 és 16.00 óra között.

A Szolgáltató székhelye – egyben levelezési címe - jelen ÁSZF „A Szolgáltató adatai” fejezetében került megjelölésre.

A Szolgáltató lehetőséget biztosít a megrendelők részére a panaszok elektronikus úton történő benyújtására is.

A Szolgáltató elektronikus levelezési címe, internet elérhetősége, telefonszáma jelen ÁSZF „A Szolgáltató adatai” fejezetében került megjelölésre.

A beérkezett panaszokat a Szolgáltató azonnal megvizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha a megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, melynek egy másolati példányát legkésőbb a Szolgáltató érdemi válaszával egyidejűleg megküldi a megrendelőnek.

A panaszt a Szolgáltató annak beérkezését követően, legkésőbb harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja.

 

Vegyes rendelkezések

A Webáruház Linux/PHP alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban a Szolgáltató javasolja, hogy a megrendelő használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, illetve telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A Webáruházban történő vásárlás feltételezi a megrendelő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A megrendelőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A termék specifikációk előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Kérdés, észrevétel esetén ügyfélszolgálatunk örömel áll rendelkezésre.

A Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján, békésen rendezzék.

Fogyasztói jogvita esetén a Ptk. rendelkezései szerint fogyasztónak minősülő megrendelő a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A békéltető testület eljárásának alapvető célja és funkciója a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése, amennyiben ez nem lehetséges, a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítése érdekében az ügy eldöntése.

Az eljárásra a megrendelő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A megrendelő belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás – a Szolgáltató - székhelye alapítja meg.

A békéltető testületek elérhetősége: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

A Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület

Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

A Szolgáltató az esetleges jogvitákat elsődlegesen peren kívüli egyeztetés útján kísérli meg rendezni, a békéltető testület döntésének azonban általánosan nem veti alá magát.

Az esetleges jogviták bírósági rendezése esetén a Felek – hatáskörtől függően - a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

A Szolgáltató kártérítési felelősségét – a szerződésben foglalt előnyökre tekintettel – a megvásárolt termékek vételárában korlátozza.

Jelen ÁSZF magatartási kódexre nem utal.

Jelen ÁSZF letölthető itt 

 

Budapest, 2016. február 05. 

 

 

1. számú Melléklet

  

Elállási/felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

Kelt:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 [1] (pl. plusz termék, termék törlése, mennyiség módosítása, ár ellenőrzése stb.)

[2] Az elállási nyilatkozatminta jelen ÁSZF 1. számú Mellékletében található.